fbpx

Zásady pou­ží­va­nia súbo­rov Cookie

S cie­ľom zabez­pe­čiť riadne fun­go­va­nie tejto webo­vej loka­lity pri jej pre­ze­raní nie­kedy ukla­dáme na vašom počí­tači alebo mobil­nom zaria­dení malé dátové súbory cookie.

Prečo ich pou­ží­vame?

Vďaka týmto súbo­rom si náš web ukladá infor­má­cie o vašich kro­koch a nasta­ve­niach. Umožní to, že pri ďal­šej náv­števe, nebu­dete musieť napr. opäť zadá­vať pri­hla­so­va­cie meno alebo meniť nasta­ve­nia, ak ste si ho pred­tým pre­sta­vili.

Súbory cookie môžete pou­ží­vať alebo zma­zať podľa uvá­že­nie – pod­rob­nosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org.

Môžete vyma­zať všetky súbory cookie vo vašom zaria­dení a väč­šinu pre­hlia­da­čov nasta­viť tak, aby ste zne­mož­nili ich ukla­da­nie. Ak ich však zaká­žete nevieme zaru­čiť bez­chybné fun­go­va­nie por­tálu.

Viac typov cookie

Na VRmax.sk pou­ží­vame nie­koľko typov cookie — dočasné sa vymažú ako­náhle opus­títe naše stránky, trvalé zostanú vo vašom zaria­dení, kým neup­ly­nie ich plat­nosť alebo do ich ruč­ného vyma­za­nia.

Pre pre­vádzku sú naj­dô­le­ži­tej­šie základné súbory cookie, ktoré umož­ňujú pou­ží­va­nie hlav­ných fun­kcií, kto­rými sú napr. zapa­mä­ta­nie pri­hlá­se­nia, pred­vy­pl­ne­nie for­mu­lá­rov a pod.

Pre­vádz­kové súbory cookie nám pomá­hajú lep­šie vás spoz­nať a vďaka nim môžeme zlep­šiť náš obsah či dizajn. Slú­žia na ana­lýzu, zhro­maž­ďujú šta­tis­tické infor­má­cie, uka­zujú nám, kde ste na našom webe klikli a akú stránku ste napo­sledy nav­ští­vili.

Funkčné súbory cookie nám pomá­hajú vylep­šiť funkč­nosť stránky. Pamä­tajú si, čo ste pri posled­nej náv­števe zme­nili a pri ďal­šej náv­števe tak nebu­dete musieť opäť meniť nasta­ve­nia, ktoré ste pred­tým zme­nili.

Reklamné súbory cookie pou­ží­vame na zobra­ze­nie obsahu reklám, ktoré sa pris­pô­so­bujú vašim záuj­mom a teda vám môžeme ponúk­nuť reklamy, ktoré by mohli byť pre vás zau­jí­mavé. Nám naopak pomá­hajú lep­šie zacie­liť priamu mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu a merať efek­tív­nosť reklam­ných kam­paní.

Na našej stránke môžete nájsť integ­ro­vaný obsah z iných webov, preto môžu byť počas pou­ží­va­nie našej webo­vej loka­lity vytvo­rené súbory cookie tre­tích strán, ktoré nepod­lie­hajú našej kon­trole. Je to naprí­klad v prí­pade ak pre­ze­ráte video z You­Tube alebo odkaz z Face­bo­oku či Twit­teru. Ak chcete vedieť, ako tieto tre­tie strany pou­ží­vajú súbory cookie, pre­čí­tajte si zásady ochrany súkro­mia a pou­ží­va­nie cookie týchto slu­žieb.

Novinky

Ak máte záujem o nejaký konkrétny titul, dajte vedieť, pridáme!

ARK Park

ARK Park je ambiciózny vzdelávací hlavolam, v ktorej hrajú všetci obľúbený vyhynutý dinosauri podskupiny Reptilie. Ak chcete vidieť dinosaury, vyriešte hádanky.

DOOM

Vďaka tajnému programu UAC sa dostane vedomie vašej postavy do matice umelej inteligencie. Vďaka tomu budete mať okrem zbraní aj možnosť teleportácie, ovládanie prístrojov a robotov, riešite rôzne hádanky a navštívite základne na Marse.

Fallout 4 VR

Fallout 4, legendárne post-apokalyptické dobrodružstvo od Bethesda Game Studios a víťaz viac ako 200 najlepších ocenení, vrátane DICE a BAFTA hry roka, prichádza v plnom rozsahu do VR.

  Facebook Google+
     
  Skype Twitter
     
  Play Pinterest
     
  3D mix - viacrozmerný zážitok